Search Shabad Gurbani Kirtan, Ragis, Lyrics

Tuesday, September 1, 2009

Kaho Nanak Prabh Bakhsh

To Download the Shabad below:
Right click on the Download link and select "save target as" to download.


DOWNLOAD: Kaho Nanak Prabh Bakhsh Karijay

LYRICS:
Kaho nanak prabh bakhsh kareejay
Kar kirpa mohe saadh sang deejay

Bure kaam ko uth khaloa naam ki vela pae pae soya
Ausar apna bujhe na iyana maya moh rang laptana
Kaho nanak prabh bakhsh kareejay
Kar kirpa mohe saadh sang deejay

Log leher ko vigas phul baitha saadh jana ka daras na deetha
Kabhun na samjhae agyaan gavara bohar bohar laptiyo janjaara
Kaho nanak prabh bakhsh kareejay
Kar kirpa mohe saadh sang deejay

Vikhe naad karan sun bheena har jas sunat aalas mann keena
Drisht nahi re paekhat andhe chhod jaye joothe sab dhande
Kaho nanak prabh bakhsh kareejay
Kar kirpa mohe saadh sang deejay

Kaho nanak prabh bakhsh kareejay kar kirpa mohe saadh sang deejay
Toh kichh paaiye jo hoiye rena jise bhujae tis naam lena
Kaho nanak prabh bakhsh kareejay
Kar kirpa mohe saadh sang deejay

Bhali su karni sobha dhanvant hirday vase pooran gurmant
Saadh sang prabh de niwas sarab sookh nanak pargaas
Kaho nanak prabh bakhsh kareejay
Kar kirpa mohe saadh sang deejay

No comments: